Denný program

Všetky aktivity v DOMČEKU NA KOPČEKU sa realizujú formou hry. Hra je prirodzená a najdôležitejšia činnosť dieťaťa prostredníctvom ktorej spoznáva  svet, ľudí okolo seba, učí sa, čo je dobré a čo zlé.

V našom zariadení si deti rozvíjajú:

Sociálne návyky: chytiť cudziu ruku a veriť jej, nadväzovať prvé priateľstvá, vytvorenie si miesta v kolektíve, podporovať zdravý emocionálny vývin dieťaťa založený na láskavom prístupe a empatií zamestnancov.

Jazykové schopnosti: podporovanie a rozvíjanie slovnej zásoby podnetným prostredím, riekankami, piesňami, čítaním knižiek, komunikáciou s dieťaťom a správnym rečovým vzorom zamestnancov, hrové oboznamovanie sa s anglickým a nemeckým jazykom formou piesní, riekaniek.

Estetické cítenie: výtvarné, hudobné, literárne a jazykové aktivity,workshopy .

Rozvoj myslenia: prostredníctvom didaktických pomôcok a konštruktívnych hier podporovať logické myslenie dieťaťa / poznávanie a rozlišovanie farieb, predmetov a tvarov a pod./. Zážitkovým učením spoznávať svet okolo seba a jednoduché súvislosti v ňom/environmentálne cítenie a pod./.

Motorické schopnosti: podpora a rozvoj hrubej /chôdza, lezenie.../ a jemnej motoriky /kreslenie, maľovanie, strihanie, modelovanie.../. rytmizáciou a pohybovými hrami podporovať koordináciu tela.

Stravovacie a hygienické návyky: pitie z pohára, samostatne sa učiť jesť, výchova k zdravému životnému štýlu/plnohodnotná a vyvážená strava, pitný režim, pobyt vonku, vychádzky/.osvojenie si základných hygienických návykov dieťaťa/pravidiel umývanie rúk, používanie nočníka alebo WC/.

Režim dňa je prispôsobený aktivitám s deťmi vzhľadom na ich psychické i hygienické potreby.

Čas Aktivita
06:30 - 08:30 príchod, voľné hry
08:30 - 09:00 hygiena, desiata
09:00 - 10:00 spoločné aktivity, tvorivé hry
10:00 - 11:15 pobyt vonku, športové aktivity
11:15 - 12:00 hygiena, obed
12:00 - 14:30 spánok, relax, čítame si rozprávku
14:30 - 15:00 hygiena, olovrant
15:00 - 17:30 dokončujeme aktivity z predpoludnia, pobyt vonku

Kde nás nájdete?

Domček na kopčeku

Moyzesovej ulica č. 80
Modra
900 01

+421 949 280 088

kontakt@domceknakopceku.sk

Mapa

© 2012-2019 Domček na kopčeku, naprogramovali bratia.sk